استفاده از قرارداد هوشمند برای بهینه‌سازی مدیریت پارکینگ‌ها با فناوری بلاکچین + نمونه قرارداد

استفاده از قراردادهای هوشمند برای بهینه‌سازی مدیریت پارکینگ‌ها با فناوری بلاکچین

قرارداد هوشمند مدیریت پارکینگ بر بستر بلاکچین با زبان برنامه نویسی سالیدیتی

 

قرارداد هوشمند بکار رفته بر اساس فناوری بلاکچین منعقد شده و برای مدیریت پارکینگ‌ها مبتنی بر بلاکچین اتریوم اطلاعات پارکینگ‌ها را در قالب یک پایگاه داده مدیریت می‌کند.

این قرارداد هوشمند شامل تابع‌هایی برای تنظیم قیمت پارکینگ، رزرو جای پارکینگ، و مدیریت کیف پول دیجیتالی مشتریان است و در بهبود ارتقا کیفی و کمی خدمات شهرهوشمند بسیار مفید است.

با استفاده از این قرارداد هوشمند، کاربران می‌توانند جای پارکینگ مورد نظر خود را رزرو کنند و پس از پرداخت هزینه، از آن استفاده کنند. همچنین، مدیران می‌توانند تعداد پارکینگ‌های موجود را مدیریت کنند و قیمت پارکینگ را برای هر کاربر به صورت جداگانه تنظیم کنند.

با توجه به اینکه این قرارداد هوشمند مبتنی بر بلاکچین است، امنیت و شفافیت در انجام تراکنش‌ها و مدیریت اطلاعات تضمین می‌شود. همچنین، این قرارداد هوشمند با استفاده از تابع‌هایی که به صورت خودکار و تکراری اجرا می‌شوند، از برنامه‌های نامتعارف و حملات مخرب به سیستم جلوگیری می‌کند.

شرایط و مقررات:

 1. شرکت مدیریت پارکینگ موظف است از سامانه بلاکچین برای ثبت و اطلاع‌رسانی اطلاعات مربوط به مشتریان استفاده کند.
 2. پرداخت‌های مشتریان باید به صورت دیجیتالی انجام شود و تمامی تراکنش‌ها در سامانه بلاکچین ثبت خواهند شد.
 3. قیمت پارکینگ بر اساس تقاضا تعیین خواهد شد و از طریق قرارداد هوشمند به صورت خودکار تنظیم خواهد شد.
 4. پرداخت هزینه پارکینگ برای مشتریان، از طریق کیف پول دیجیتالی بلاکچین صورت می‌گیرد.
 5. تمامی تراکنش‌های بلاکچین قابل دسترسی و بررسی برای شهرداری، مردم و شرکت مدیریت پارکینگ خواهد بود. به این ترتیب، شفافیت و شکافتگی در مدیریت پارکینگ ارتقا پیدا می‌کند.
 6. در صورت بروز مشکل در پرداخت‌ها یا سایر موارد، سامانه بلاکچین قادر به انجام اصلاحیه‌های لازم در مدت زمان کوتاهی خواهد بود.
 7. اطلاعات مربوط به مشتریان، پارکینگ‌های خالی، وضعیت پارکینگ و دیگر اطلاعات مرتبط در یک پایگاه داده مشترک ذخیره خواهند شد.

نکاتی که در طراحی قرارداد هوشمند باید در نظر گرفته شود عبارتند از:

 • استفاده از تابع‌هایی که به صورت خودکار و تکراری اجرا می‌شوند، مانند fallback و receive.
 • مدیریت اطلاعات و تراکنش‌ها در قالب یک پایگاه داده.
 • مدیریت کیف پول دیجیتالی مشتریان.
 • استفاده از تابع‌هایی که تنظیم قیمت پارکینگ و پرداخت هزینه را انجام می‌دهند.
 • ارائه تابع‌هایی برای بررسی صحت اطلاعات و انجام تغییرات در صورت نیاز.

کد قرارداد هوشمند برای اتریوم به صورت زیر است: (کد این قرارداد در مخزن گیت هاب)

نمونه قرارداد A:

pragma solidity ^0.8.0;

contract ParkingManagement {
  
  mapping (address => uint256) public balances;
  mapping (address => uint256) public parkingLots;
  mapping (address => uint256) public parkingPrices;
  uint256 public totalParkingLots;
  uint256 public defaultParkingPrice;
  
  event Deposit(address indexed sender, uint256 amount);
  event Withdrawal(address indexed recipient, uint256 amount);
  
  constructor() {
    defaultParkingPrice = 1 ether;
  }
  
  fallback() external payable {
    // Nothing to do here, this function is simply needed to receive payments
  }
  
  receive() external payable {
    // Nothing to do here, this function is simply needed to receive payments
  }
  
  function getBalance() public view returns (uint256) {
    return address(this).balance;
  }
  
  function setDefaultParkingPrice(uint256 _price) public {
    require(msg.sender == owner);
    defaultParkingPrice = _price;
  }
  
  function getParkingPrice() public view returns (uint256) {
    if (parkingPrices[msg.sender] > 0) {
      return parkingPrices[msg.sender];
    } else {
      return defaultParkingPrice;
    }
  }
  
  function addParkingLot(address _address, uint256 _numLots) public {
    require(msg.sender == owner);
    parkingLots[_address] += _numLots;
    totalParkingLots += _numLots;
  }
  
  function reserveParkingLot() public payable {
    require(parkingLots[msg.sender] > 0);
    require(msg.value == getParkingPrice());
    balances[msg.sender] += msg.value;
    parkingLots[msg.sender]--;
    emit Deposit(msg.sender, msg.value);
  }
  
  function withdraw(uint256 _amount) public

 

نمونه قرارداد B:

pragma solidity ^0.8.0;

contract ParkingManagement {
  struct ParkingSpot {
    uint256 spotId;
    uint256 price;
    bool isAvailable;
  }

  address payable public owner;
  mapping(uint256 => ParkingSpot) public parkingSpots;
  uint256 public totalSpots;
  uint256 public totalRevenue;

  event SpotReserved(address user, uint256 spotId, uint256 price);

  constructor() {
    owner = payable(msg.sender);
    totalSpots = 0;
    totalRevenue = 0;
  }

  function addSpot(uint256 _price) public onlyOwner {
    totalSpots++;
    parkingSpots[totalSpots] = ParkingSpot(totalSpots, _price, true);
  }

  function reserveSpot(uint256 _spotId) public payable {
    require(msg.value == parkingSpots[_spotId].price, "Incorrect amount sent");
    require(parkingSpots[_spotId].isAvailable, "Spot is already taken");

    parkingSpots[_spotId].isAvailable = false;
    totalRevenue += msg.value;

    emit SpotReserved(msg.sender, _spotId, msg.value);
  }

  function withdrawFunds() public onlyOwner {
    owner.transfer(address(this).balance);
    totalRevenue = 0;
  }

  modifier onlyOwner() {
    require(msg.sender == owner, "Only the owner can call this function");
    _;
  }
}

 


قرارداد هوشمند مدیریت پارکینگ بر بستر بلاکچین با زبان برنامه نویسی سالیدیتی
قرارداد هوشمند مدیریت پارکینگ بر بستر بلاکچین با زبان برنامه نویسی سالیدیتی

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا